Людям з порушення зору Звичайна версія

Питання-відповіді про реструктуризацію іпотечних кредитів

ГЛОСАРІЙ

Дата реструктуризації - дата укладання банком додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем);


Кредитна заборгованість фізичної особи - боржника - сума грошових вимог банку до фізичної особи - боржника, що включає основну суму боргу, процентів за користування кредитом, комісійних винагород, передбачених кредитним договором;


Пакет документів - документи, що подаються фізичною особою - боржником для прийняття Фондом рішення про проведення реструктуризації;


Період реструктуризації - проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати закінчення строку ліквідації банку, визначеної рішенням виконавчої дирекції Фонду, що діяло станом на дату проведення реструктуризації;


Реструктуризація - зміна істотних умов (зміна процентної ставки; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісійних винагород), черговості платежів) за кредитним договором та договором(ами) забезпечення шляхом укладання додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем) з метою створення сприятливих умов для виконання зобов’язань за кредитним договором.


Фізична особа - боржник - фізична особа (крім фізичної особи - підприємця), яка не є пов’язаною з банком особою та звернулася до банку з клопотанням про проведення реструктуризації кредитної заборгованості.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Хто може провести реструктуризацію своєї кредитної заборгованості?

Фізичні особи (крім ФОП) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою перед банками, що ліквідуються Фондом.

На які договори не поширюється можливість здійснення реструктуризації?

1) укладені з фізичними особами, які є пов’язаними з банком особами;

2) виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою:

• предметом якої є повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти;

• предмет якої обтяжений також іншими зобов’язаннями (наприклад, податкова застава, арешти інших кредиторів або уповноважених органів) ніж зобов’язання за кредитним договором, кредитна заборгованість за яким реструктуризується;

що є наступною іпотекою, а банк, що є держателем такої наступної іпотеки, не є одночасно попереднім іпотекодержателем, вимоги якого мають найвищий пріоритет.

Чи змінюється валюта договору при здійсненні реструктуризації за кредитним договором?

Ні. Зміна валюти зобов’язання не є предметом реструктуризації.

Чи змінюється забезпечення за кредитним договором при здійсненні реструктуризації за кредитним договором?

Ні. Забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором з банком при проведенні реструктуризації кредитної заборгованості не змінюється. Тобто, якщо в заставі ще є автомобіль, інше майно або майнові права, поруки, вони мають бути переоформлені належним чином при проведенні реструктуризації.

Чи проводиться реструктуризація за кредитами, за якими нерухоме майно, яке забезпечує виконання зобов’язань, знаходиться на непідконтрольній українській владі території?

Так, реструктуризація проводиться незалежно від місця розташування нерухомого майна, що забезпечує виконання зобов’язань за відповідним кредитним договором.

УМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Черговість погашення кредитної заборгованості на період реструктуризації

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

3) заборгованість за основним боргом;

4) прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

5) прострочена заборгованість за комісійними винагородами;

6) інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Що враховується при реструктуризації кредитної заборгованості?

Банком реструктуризується кредитна заборгованість фізичної особи - боржника, виконання зобов’язань за якою забезпечене іпотекою.

Сплата неустойки (передбачених відповідними договорами штрафів, у тому числі за несвоєчасну сплату платежів за кредитним договором, невиконання умов щодо страхування предмета іпотеки тощо, та пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не включається до умов проведення реструктуризації.

Чи має значення розмір доходу боржника для проведення реструктуризації?

Ні, майновий стан (наявність іншого майна або активів, розмір доходу боржника не оцінюється при проведенні реструктуризації.

Період реструктуризації

Період реструктуризації – це проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати закінчення строку ліквідації банку, визначеної рішенням виконавчої дирекції Фонду, що діяло станом на дату проведення реструктуризації.

Які платежі сплачуються боржником в період реструктуризації

- фізична особа - боржник має сплатити не пізніше наступного дня після укладання додаткового(их) договору(ів) не менше ніж 10 % від суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника до банку щодо реструктуризації (далі – Початковий платіж);

- щомісячна сплата основного боргу та/або нарахованих до дати реструктуризації процентів, комісій (далі – щомісячний платіж);

- щомісячна сплата процентів, комісійних винагород за кредитним договором, нарахованих у період реструктуризації (здійснюється окремо від щомісячного платежу). Розмір процентної ставки за користування кредитними коштами складає 0,01% річних.

Яка періодичність платежів та строки?

Платежі здійснюються фізичною особою боржником щомісячно до закінчення строку реструктуризації.

Щомісячні строки встановлюються додатковим договором до кредитного договору.

Розмір щомісячного платежу

Якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитним договором не перевищує дати закінчення строку ліквідації банку

• Щомісячний платіж розраховується як відношення розміру кредитної заборгованості, що склалася на дату, яка передує даті реструктуризації, зменшеного на розмір Початкового платежу (визначеного пунктом 3 розділу 2 Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.02.2018 №372 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за №254/31706) до кількості місяців у періоді реструктуризації.

Якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитним договором перевищує дату закінчення строку ліквідації банку
Розраховується як відношення суми розміру кредитної заборгованості, що склалася на дату, яка передує даті реструктуризації, та суми щомісячних платежів за основним боргом, що мають бути сплачені відповідно до кредитного договору в період реструктуризації, до кількості місяців у періоді реструктуризації.

Максимальний щомісячний платіж?

Максимальний щомісячний платіж не може перевищувати 10000 грн!

У разі якщо розмір визначеного щомісячного платежу перевищує 10 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 10 000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації.

2.8. Процентна ставка на період реструктуризації

На період реструктуризації встановлюється процентна ставка за користування кредитом у розмірі 0,01 % річних.

На період реструктуризації комісійні винагороди встановлюються на рівні 1 гривні.

2.9. Черговість погашення кредитної заборгованості на період реструктуризації

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

3) заборгованість за основним боргом;

4) прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

5) прострочена заборгованість за комісійними винагородами;

6) інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Процентна ставка на період реструктуризації

На період реструктуризації встановлюється процентна ставка за користування кредитом у розмірі 0,01 % річних.

На період реструктуризації комісійні винагороди встановлюються на рівні 1 гривні.

Можливість дострокового погашення заборгованості протягом періоду реструктуризації

Дострокове погашення можливе.

У разі дострокового погашення заборгованості за кредитним договором протягом періоду реструктуризації не застосовуються будь-які штрафні санкції за дострокове погашення заборгованості, якщо такі ним передбачені.

Що відбувається при продовженні строків ліквідації банку?

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про продовження ліквідації банку період реструктуризації кредитної заборгованості може бути подовжений виключно за зверненням фізичної особи – боржника на тих самих умовах, окрім сплати Початкового платежу. Таке продовження оформлюється окремою додатковою угодою.

Що відбувається з кредитом після завершення реструктуризації, якщо заборгованість не погашена?

З дня, наступного за днем завершення періоду реструктуризації, черговість погашення кредитної заборгованості, процента ставка та всі інші умови повертаються до умов кредитного договору, що діяли до проведення реструктуризації.

ДІЇ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СВОЄЇ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Які дії необхідно зробити для реструктуризації своєї кредитної заборгованості перед банком.

Фізична особа - боржник, яка має намір реструктуризувати свою кредитну заборгованість перед банком, звертається до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

Разом із заявою фізична особа - боржник подає документи, що дають можливість:

ідентифікувати саму особу, її поручителів/заставодавців;

підтвердити право власності на майно (на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) та його правовий статус.

Отримані від фізичної особи-боржника документи перевіряються уповноваженою особою Фонду на предмет повноти та достовірності даних. Після того такий пакет документів передається для розгляду до Фонду гарантування. На підставі висновків відповідних відокремлених структурних підрозділів Фонду, банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом, та з урахуванням інформації та документів, наданих фізичною - особою боржником виконавча дирекція Фонду приймає рішення про проведення/відмову в проведенні реструктуризації.

Про прийняте рішення банк інформує фізичну особу-боржника і у разі отримання позитивного висновку щодо проведення реструктуризації укладає з нею додаткову угоду.

НАСЛІДКИ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - БОРЖНИКА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Що відбувається з кредитом, який виставлений на продаж, якщо позичальник звернувся з заявою про реструктуризацію зобов’язань за таким кредитом?

Звернення фізичної особи - боржника до банку із заявою щодо проведення реструктуризації її кредитної заборгованості, її згода з умовами реструктуризації та підписання додаткового(их) договору(ів) є підставою для припинення роботи щодо підготовки до продажу/продажу права вимоги (майнового права) за цим кредитним договором та зняття відповідного лота, до складу якого входить право вимоги за таким кредитним договором, з продажу на відкритих торгах (аукціоні).

Чи здійснюється продаж кредиту під час дії періоду реструктуризації?

Продаж прав вимоги (майнових прав) за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу з урахуванням вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736.

НАСЛІДКИ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - БОРЖНИКА НЕВИКОНАННЯ УМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Які порушення умов реструктуризації з боку боржника можуть виникати?

Незабезпечення своєчасної сплати коштів у розмірі не менше ніж 10 % від суми своєї кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату, що передує даті проведення реструктуризації; невиконання двічі протягом трьохкалендарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації.

Наслідки порушення умов реструктуризації боржником?

Порушення фізичною особою - боржником умов реструктуризації є підставою для відновлення умов договору(ів), який (які) діяв (діяли) до часу проведення реструктуризації, та поновлення Фондом роботи щодо продажу прав вимоги (майнових прав) за цим кредитним договором.